Roboty

W tym dziale znajduj? si? dodatkowe materia?y do prze?wiczenia/utrwalenia umiej?tno?ci zdobytych w trakcie zaj?? Robotyki.

Lego Mindstorms, NXT, kraul, zaj?cia, robotyka, Kraków, dzieci, edukacja NXT inteligentna kostka

Ta najwi?ksza cz??? naszego Robota, to 32-bitowy Mikroprocesor o architekturze ARM7. My nazywamy j? zazwyczaj jednak Mózgiem Robota. Dlaczego ? To ona przechowuje napisany przez nas program, dzi?ki któremu Robot wie jak ma si? zachowa? i jak powinien reagowa? na otaczaj?ce sygna?y - docieraj?ce poprzez sensory. Dzi?ki niej tak?e, zbudowany przez nas Robot ma zasilanie, które umo?liwia mu ruch - nap?dzanie silników. 

Co wie ka?dy uczestnik naszych zaj?? ?

Do literek
A
B
C

Pod??czamy Sliniki i Lampki.

Czyli te elementy, które umo?liwiaj? naszemu Robotowi wykonywanie okre?lonych dzia?a? - ruch, czy te? sygnalizowanie swoich rekacji. Grupy kontynacyjne, nazywaj? je WYJ?CIAMI (czasem mówi? to po angielsku: "Outputs").

Do cyferek
1
2
3
4

Pod??czamy Czujniki.

Czyli te elementy, które umo?liwiaj? Robotowi zbieranie informacji z otoczenia - i reprezentuj? jego "zmys?y".
Rozpoznaj? dotkni?cie, odleg?o??, zmiany o?wietlenia czy te? ha?as.
Grupy kontynuacyjne nazywaj? je WEJ?CIAMI (po angielsku: "Inputs").

Dzi?ki temu wiedz?, co oznacza tajemniczy skrót znajduj?cy si? na urz?dzeniach elektronicznych I/O (inputs/outputs - wej?cia/wyj?cia).