Galeria

Lego Mindstorms, robotyka, zaj?cia, dla dzieci, KrakówPrezentujemy zdj?cia niektórych robotów które budujemy w trakcie naszych zaj??! Chcesz zobaczy? wi?cej? Zapraszamy na zaj?cia! 

Dzi?ki dostowanemu dla najm?odszych oprogramowaniu, Twoje dziecko zaprogramuje Robota i wprawi go w ruch! Nauczy go omija? przeszkód, pod??a? za d?oni?, reagowa? na zmian? o?wietlenia czy ha?as. W trakcie zaj?? pozna tak?e tajniki in?ynierii robotyki - czym jest manipulator, przek?adnia, serwonap?d i wiele wiele innych. Wykorzysta tak?e zagadnienia Matematyczne - poprzez zabaw?!

 Lego Mindstorms, robotyka, kraul, Kraków, zaj?cia, dzieci

Kiedy ju? zbuduje i zaprogramuje Robota - rozpocznie zabaw? - testowanie zbudowanego mechanizmu. B?dzie móg? go ulepszy?, aby jak najlepiej dostosowa? go do wykonania zadania postawionego przez prowadz?cych na pocz?tku zaj??.

Lego Mindstorms, Lego Wedo, kraul, robotyka, zaj?cia, robotek, dzieci, Kraków

Lego Wedo, Lego Mindstorms, Robotyka, Robotek, Kraków, zaj?cia

Robotyka, robotek, Kraków, Lego Mindstorms, Lego Wedo

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pocz?tku zaj??, prowadz?cy prezentuj? dzieciom Robota, którego b?d? konstruowa?. Dzieci wprowadzane s? w ?wiat robotyki - dzi?ki instruktorom, którzy pokazuj? im najbardziej aktualne fakty ze ?wiata robotyki. M?odzi adepci ?ywo dyskutuj? na temat budowanego robota - uzasadniaj?c u?ycie okre?lonych elementów, za? prowadz?cy przekazuj? im zadania które robot b?dzie realizowa? po zbudowaniu.

Lego WeDo

Lego Wedo, Lego Mindstorms, kraul, robotyka, zaj?cia, Kraków, dzieci, edukacja

 

Przyk?adowy robot "Inteligentny pojazd" - zbudowany i zaprogramowany przez dzieci w wieku 5-7 lat, z zestawu Lego Wedo, dostosowanego do najm?odszych uczestników.

 

 

 

 

Pi?ciolatek i programowanie ? Z Kraul-Robotek i zestawami Lego Wedo, czemu nie ?! Nasi instruktorzy nauczyli ju? niejednego m?odego adepta jak zaprogramowa? Krokodyla, który zamknie paszcz? gdy zobaczy jedzenie. Lwa który zaryczy, kiedy zabierze mu si? ko??. Czy Ptaka, który zatrzepocze skrzyd?ami i za?wierka gdy kogo? zobaczy. 

Lego Wedo, kraul, robotyka, Kraków, edukacja, dzieci, robotekInteresuj?ce dla Dzieci zadania - budowanie m.in. zwierz?tek, pojazdów itd. - sprawiaj?, ?e dzieci przez ca?y czas dobrze si? Bawi?c - jednocze?nie rozwijaj? swoj? wyobra?ni?, zdolno?ci manualne, umiej?tno?ci pracy zespo?owej i wiele innych. Poznaj? ?wiat techniki - urz?dze? i naucz? si? programowa?. 

Czy wiesz jak przyspieszy? obroty silnika ?

Zapisz swoje dziecko na zaj?cia Robotyki - Robotek firmy Kraul i zapytaj go!
Bez wahania Ci odpowie i zbuduje odpowiedni mechanizm który to umo?liwi!

A co to przek?adnia ?limakowa ?

Mo?e nie wiesz, ale Twoje dziecko po kilku zaj?ciach b?dzie ju? zna?o odpowied?! Nie tylko co to, ale gdzie i dlaczego powinno si? j? stosowa?.

Programowanie w wieku 5 lat ?

Dostosowany do najm?odszych interfejs programowania Lego Wedo - pozwoli Twojemu dziecku intuicyjnie zbudowa? program z bloczków/symboli i wprawi? robota w po??dany ruch. Nauczy si? przy tym Logiki programowania oraz podstawowych poj?? programistycznych (np. p?tla).

Lego Wedo, Kraków, robotyka, zaj?cia, Podgórze, kraul, edukacja

Lego Mindstorms

Lego Mindstorms, Lego Wedo, kraul, Robotyka, dzieci, zaj?cia, edukacja

Dzieci w wieku 8-14 lat, do konstrukcji Robotów, wykorzystuj? zestawy Lego Mindstorms, przeznaczone dla dzieci w tym wieku. 

Mo?liwo?ci, jakie dostarczaj? zestawy Lego Mindstorms, spowodowa?y, ?e s? wykorzystywane na ca?ym ?wiecie do edukacji dzieci nie tylko w wieku gimnazjalnym czy szkó? ?rednich. Studenci Wydzia?u In?ynierii Mechanicznej i Robotyki krakowskiego AGH równie? wykorzystuj? te zestawy w trakcie zaj??. Tak?e poza granicami kraju, na uczelniach wy?szych prowadzone s? zaj?cia dla studentów na tych zestawach.

 

 

Lego Mindstorms, Lego Wedo, kraul, robotyka, robotek, zaj?cia, Kraków, dzieci, edukacja
 
Wszechstronno?? u?ycia, zapewniona jest dzi?ki intuicyjnemu oprogramowaniu. Dzieci ucz? si? prawdziwych poj?? i mechanizmów programowania, poprzez proste do zapami?tania symbole. 
Takie poj?cia programistyczne jak: 
- p?tle,
- zmienne,
- instrukcje warunkowe,
Staj? si? dzieki temu ?atwe do zapami?tania/nauki nawet dla 8 latków, którzy kojarz? je z symbolami! Twoje dziecko w kilka chwil nauczy robota poruszania si?, czy reakcji na otaczaj?c? go rzeczywisto??! - jednocze?nie nabywaj?c umiej?tno?ci programistycznych.
 
kraul, robotyka, Lego mindstorms, Kraków, zaj?cia, dzieci, edukacja