Nowa strona www

 7.03.2015r

NOWA STRONA ROBOTEK
Szanowni Pa?stwo! Zapraszamy na now? wersj? naszej strony, gdzie znajd? Pa?stwo informacje o zaj?ciach w semestrze letnim 2015 (harmonogram).

Zapraszamy tak?e do zapisów bezpo?rednio przez stron? internetow?.

Link do strony poni?ej:

NOWA STRONA ROBOTYKI

 

 
?yczenia ?wi?teczne

 22.12.2014r

Prosz? przyj?? od ca?ej za?ogi KRAUL-a
?yczenia radosnych i spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spe?nienia najskrytszych marze? w nadchodz?cym Nowym Roku.
Ostatnim dniem zaj?? z robotyki przed przerw? ?wi?teczno-noworoczn? b?dzie wtorek 23 grudnia. Zaj?cia wznawiamy w Nowym Roku w pi?tek 2 stycznia.

 
Rozpocz?cie semestru zimowego 2014/2015

 5.09.2014r

 Z wielk? rado?ci? informujemy wszystkich fanów i entuzjastów Robotyki, ?e ju? za kilka dni rozpoczynamy kolejny semestr naszych zaj??. W tym roku, rozpoczynaj? si? zaj?cia nowej grupy - Lego Adapt. Uczestnicy tej grupy b?d? mieli okazj? zbudowa? najbardziej zaawansowane konstrukcje Lego Wedo, a nast?pnie rozpocz?? swoj? przygod? z zestawami Lego Mindstorms, które stanowi? nie lada gratk? dla wielu tysi?cy fascynatów Robotyki na ca?ym ?wiecie.

Wi?cej informacji oraz rozk?ad zaj?? znajduj? si? w dziale ZAJ?CIA - Harmonogram zaj?? w semestrze zimowym 2014/2015.

DO ZOBACZENIA!

 
Wakacje 2014

 28.06.2014r

 Wakacje! Tak wi?c i Roboty zapragn??y wyjecha? na wakacje. Mimo przerwy wakacyjnej w zaj?ciach semestralnych, roboty dalej mo?na spotka? na zaj?ciach na obozach letnich Kraul (Rembów, Zubrzyca, Rabka) oraz w sierpniu, w trakcie pó?koloni (w Krakowie).. ?yczymy wszystkim uczestnikom naszych zaj?? oraz ich rodzicom udanych wakacji! A w mi?dzy czasie, zapraszamy do zapoznania si? z harmonogramem zaj?? w semestrze zimowym 2014/2015 - Harmonogram zaj?? w semestrze zimowym 2014/2015. - ju? od wrze?nia ruszamy z nowymi grupami, oraz now? formu?? zaj?? Lego 'Adapt' (co? dla fanów zarówno Lego Wedo jak i Lego Mindstorms) - szczegó?y..wkrótce!

 
1-3 Maja

 1.05.2014r

 Uprzejmie przypominamy naszym kursantom, i? w dniach 1-3 maja (czwartek, pi?tek i sobota) wszystkie zaj?cia planowo nie odb?d? si?. Nie pracuje w tych dniach równie? biuro. Do zaj?? wracamy w poniedzia?ek 5 maja.

 
?wi?ta Wielkanocne

 18.04.2014r

 

Prosz? przyj?? od ca?ej za?ogi KRAUL-a ?yczenia pe?nych mi?o?ci, rado?ci i zdrowia ?wi?t Wielkiej Nocy.

Zgodnie z harmonogramem, ostatnim dniem zaj?? z Robotyki by? czwartek 17 kwietnia - w pi?tek oraz sobot? zaj?cia nie odbywaj? si?. Kolejne zaj?cia tu? po ?wi?tach - we wtorek 22 kwietnia.

 
Wolne miejsca w grupach Mindstorms

 17.03.2014r

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich niezdecydowanych na zaj?cia grupy Mindstorms - pozostaj? jeszcze wolne miejsca!

Niezwyk?? zalet? zestawów Lego Mindstorms jest ich uniwersalno?? u?ycia - niezale?na od wieku fascynata Robotyki! Zestawy s? przystosowane dla m?odszych uczestników zaj?? - dzieci w wieku 8-14 lat, ale s? tak?e z powodzeniem stosowane w szko?ach gimnazjalnych, liceach a nawet na uczelniach wy?szych takich jak Krakowskie AGH oraz wielu innych na ca?ym ?wiecie!

Zapraszamy na zaj?cia naszych grup Lego Mindstorms! Informacj? o wolnych miejscach w grupach zaj?ciowych (odbywaj?cych si? zgodnie z harmonogramem w zak?adce ZAJ?CIA) mo?na uzyska? pod/poprzez:

  • Numerem telefonu:  793 962 947

  • Adres e-mail: robotyka.kraul@gmail.com

 

 
SEMESTR LETNI 2014

 26.01.2014r

 

Semestr zimowy 2013/2014 powoli dobiega ko?ca, ferie zimowe ju? tu? tu? - na szcz??cie ze ?niegiem za oknem. ?yczymy wszystkim Uczestnikom i ich Rodzicom udanego, zas?u?onego wypoczynku! A tu? po feriach zapraszamy z powrotem na zaj?cia z Robotyki, gdzie na dzieci czeka? b?d? nowe konstrukcje i wyzwania.

Harmonogram zaj?? w semestrze letnim 2014 jest ju? dost?pny na naszej stronie, w zak?adce ZAJ?CIA.

Wszystkich ch?tnych uczestników - zarówno nowych jak i kontynuuj?cych przygod? z Robotyk? - prosimy o kontakt. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona.

 
?yczenia ?wi?teczne

 21.12.2013r

Prosz? przyj?? od ca?ej za?ogi KRAUL-a
?yczenia radosnych i spokojnych ?wi?t Bo?ego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spe?nienia najskrytszych marze? w nadchodz?cym Nowym Roku.
Ostatnim dniem zaj?? z robotyki przed przerw? ?wi?teczno-noworoczn? b?dzie sobota 21 grudnia. Zaj?cia wznawiamy w Nowym Roku w czwartek 2 stycznia.

 
Termin odrabiania zaj??

 17.11.2013r

 

Proponujemy Pa?stwu dodatkowy termin odrobienia zaj?? grupy Lego WeDo we wtorek 19.11.2013r w naszej salce Robotyki na Koronie (ul. Kalwaryjska). Zaj?cia odb?d? si? w dwóch grupach 17:10 - 18:10 oraz 18:20 - 19:20.

Wszystkich ch?tnych prosimy o zg?oszenie swojej obecno?ci na nasz adres mailowy w celu rezerwacji miejsca.

 robotyka.kraul@gmail.com